17 May 2023

ANZIZU. Legal - Nova "Ley por el derecho a la vivienda"

    Està previst que avui, 17 de maig, s'aprovi al Senat la “Ley por el derecho a la vivienda” , això significa que, entre el 18 i el 22 de maig probablement es publicarà al BOE sense canvis al text que ja va ser aprovat al Congrés dels Diputats.
No totes les mesures incloses a aquesta nova llei entraran en vigor l'endemà de la publicació però, t'avancem a continuació els punts més destacats:

👉 MODIFICACIÓ DEFINICIÓ “GRAN TENIDOR” 
- Es permet a les comunitats autònomes, sempre que estigui motivat, regular que passin a ser grans tenidors els propietaris, persones físiques o jurídiques, que tinguin 5 o més habitatges dins d'una mateixa àrea tensionada. Es modifica així, la definició actual de 10 habitatges o més de 1.500 m² de superfície construïda d’ús residencial, excloent garatges i trasters.

👉 DECLARACIÓ ZONA TENSIONADA DE LLOGUER 
- Dependrà de cada comunitat autònoma. 
- Per a la declaració de zona tensionada s'haurà de tenir en compte:
           ▪ O que l'import de la renda més repercussions per despeses i subministraments suposi més del 30% dels ingressos de les llars de la zona.
           ▪ O bé, que els preus dels lloguers dels darrers 5 anys hagin pujat més de 3 punts per sobre de l'IPC.

👉 PREU DEL LLOGUER EN ZONES TENSIONADES
- Els preus dels lloguers dels nous contractes d'arrendament, a les zones declarades com a tensionades, estaran regulats i limitats, ja siguin propietat de grans tenidors com de petits tenidors.
           ▪ Petits tenidors: Limitació de la renda del nou contracte en funció de la renda del contracte del mateix habitatge vigent els darrers 5 anys.
           ▪ Grans Tenidors: Limitació en funció del preu que resulti de l'Índex de referència que estableixi cada comunitat autònoma

👉 ACTUALITZACIÓ DE LA RENDA DELS ARRENDAMENTS 
- Es manté fins al 31 de desembre de 2023 el límit màxim d'increment d'IPC del 2%. 
- Durant l'any 2024 el topall màxim s'estableix en un 3% 
- A partir del gener de 2025 es crearà un nou Índex per a l'actualització de tots els arrendaments que serà inferior a l'IPC.

👉 LIMITACIÓ DE RENDA
Es modifica l'ARTICLE 17 de la LAU incorporant el següent apartat:
Si l'habitatge està en una zona de mercat tensionat, la renda no podrà excedir de l'última renda del contracte que hagi estat vigent en els darrers 5 anys. Sobre aquesta renda es podrà aplicar l'actualització anual pactada al contracte anterior.
 

👉 DESPESES I HONORARIS PER CONTRACTACIÓ D'UN LLOGUER D'HABITATGE 
- Els honoraris de comercialització en lloguer d’un habitatge seran a càrrec exclusivament del propietari, sigui gran o petit tenidor amb independència que sigui  persona física o jurídica. En conseqüència, els honoraris NO es poden cobrar a l'arrendatari.

El "Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda" està pendent de la redacció i aprovació definitiva que es publicarà al BOE quan finalitzi l'actual tramitació parlamentaria. Des d’Anzizu Serveis Immobiliaris us mantindrem informats de totes les novetats, així com de l'entrada en vigor definitiva de la nova llei.


 

Search

Encuentra aquí
tu inmueble